OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

04 grudnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr OPS.021.03.2018
Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach
z dnia 03.12.2018r

w sprawie: wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018r dniem wolnym od pracy dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

Na podstawie  §21 Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gierałtowicach przyjętego zarządzeniem nr OPS.021.04.2017 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach oraz art.130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy
(t.j. Dz.U z 2018r. poz.917 z p. zmianami) zarządzam co następuje:

§1

1. Ustalam dzień 24 grudnia 2018r Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od
pracy.
2. W zamian za dzień 24 grudnia 2018r,  ustalić dzień 08 grudnia 2018r sobota
dniem roboczym.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ośrodka.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
ośrodka oraz na stronie internetowej ośrodka.

 

Informacje:

Data publikacji:

03/12/2018

17:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

04/12/2018

08:02:16

przez:

Administrator

ZARZĄDZENIE Nr OPS.021.03.2018.