Przyjmowanie i załatwianie spraw

KORESPONDENCJA

 

Korespondencję należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 7.00 - 15.00

Wtorek 7.00 - 15.00

Środa 7.00 - 15.00

Czwartek 7.00 - 17.00

Piątek 7.00 - 13.00

 

lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

ul. Powstańców Śl. 1

44-186 Gierałtowice

 

lub wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: /opsgieraltowice/SkrytkaESP

 

O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ

 

Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Ośrodku (odpowiednio do miejsca zamieszkania) osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.

 

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

 

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.

 

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

 

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Kierownik Ośrodka. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego oraz niektóre formy pomocy rzeczowej (np. rozdawnictwo używanej odzieży i sprzętu).

 

SKARGI I WNIOSKI

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

Kierownik w godzinach pracy Ośrodka

 

22 maja 2020

Metryczka:

 

utworzono:

21.04.2023

Administrator

 

opublikowano:

21.04.2023 16:28

Administrator

 

zmodyfikowano:

09.12.2023 12:09

Administrator

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice