Statut.

Załącznik do Uchwały Nr XI/88/11

Rady Gminy Gierałtowice

Z dnia 18 sierpnia 2011 r.

 

 

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, zwany w dalszej części „Ośrodkiem”, został utworzony uchwałą Nr XIII/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Gierałtowicach z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie powołania i utworzenia „Ośrodka Pomocy Społecznej” przy Naczelniku Gminy Gierałtowice jako nową jednostkę budżetową Gminy.

 • Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Gierałtowice.

 • Ośrodek działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

 • Innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

 • Siedziba Ośrodka mieści się w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1, a obszarem działania jest obszar Gminy Gierałtowice.

 • Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Gierałtowice.

 • Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem jego siedziby w pełnym brzmieniu.

 

Rozdział II.

Cele i zadania Ośrodka

 

 

§ 2. 1. Celem działalności Ośrodka jest:

 • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez:

  zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

  doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2) współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

2. Ośrodek w zakresie pomocy społecznej realizuje:

1) zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie

3) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa

 

 

Rozdział III.

Organizacja Ośrodka

 

 

§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Gierałtowice.

3. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

4. Strukturę organizacyjną ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika Ośrodka.Regulamin organizacyjny ustalony jest w formie zarządzenia wewnętrznego Kierownika.

5. Obsadę etatową pracowników Ośrodka ustala Kierownik w porozumieniu z Wójtem Gminy Gierałtowice w oparciu o obowiązujące przepisy oraz niezbędne potrzeby.

6. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzeniem Ośrodka wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

§ 4. 1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka,

 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,

 • wykonywanie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników Ośrodka,

 • dbałość o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka,

 • składanie Radzie Gminy Gierałtowice coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 • przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

2. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Gierałtowice wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka.

 

§ 5. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy.

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Wójta Gminy, w oparciu o uchwalony budżet gminy, sporządzony przez Kierownika Ośrodka.

 

3. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1) ze środków własnych Gminy,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa

3) z innych źródeł dozwolonych prawem

 

4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 

5. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

§ 6. 1. Wewnętrzną kontrolę finansową sprawuje Kierownik Ośrodka i Główny Księgowy.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń finansowych Ośrodka z budżetu Gminy prowadzi Skarbnik Gminy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie ma ustawa o pomocy społecznej, ustawa o samorządzie gminnym, a także inne obowiązujące przepisy prawa.

 

2. Zmiany w statucie Ośrodka dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Informacje:

Data publikacji:

07/04/2014

07:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

15/02/2018

08:45:16

przez:

Administrator

07 kwietnia 2014

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice