Przedmiot działaności 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Gierałtowice.

Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych. 

2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. 

3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. 

4. Praca socjalna. 

5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych 

8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

9. Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

10. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

11. inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).

 

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach upoważniony jest Kierownik .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.

 

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach"  wprowadzony Zarządzeniem nr OPS.021.09.2017  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach z dnia  27.09.2017r

 

Pliki:

Pobierz Regulamin Organizacyjny

 

26 lutego 2020

Metryczka:

 

utworzono:

17.12.2014

Administrator

 

opublikowano:

17.12.2014 08:28

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

26.02.2020 09:09

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice