Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu https://www.ops.gieraltowice.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.ops.gieraltowice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.ops.gieraltowice.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-21

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2024-02-12.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Czylok, adres poczty elektronicznej https://www.ops.gieraltowice.pl/

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 301 15 28.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 10 pkt 6 / deklaracja dostępności / ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019 r, budynek biurowy w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1 stanowi siedzibę  Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Ważniejsze cechy dostępności architektonicznej budynku biurowego przy Powstańców Śląskich 1:


Budynek posiada jedno wejście główne bezprogowe z poziomu chodnika. Wewnątrz schody. Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy w poruszaniu i tym samych trudności z wejściem na wyższe kondygnacje dostępna jest winda z systemem głośnomówiącym pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów, które znajdują się na I piętrze.

 

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biurowe.

 

Na parterze budynku znajduje się duża tablica informacyjna z wykazem działów oraz numeracją poszczególnych biur znajdujących się w budynku. Na zewnątrz budynku w bezpośredniej bliskości wejść do budynku, są wyrysowane i stosownie oznaczone jedno miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

15 czerwca 2020

Metryczka:

 

utworzono:

12.06.2020

Administrator

 

opublikowano:

15.06.2020 11:08

Administrator

 

zmodyfikowano:

01.03.2024 9:39

Administrator

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice