OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

Metryczka:

 

utworzono:

12.06.2020

Administrator

 

opublikowano:

15.06.2020 11:08

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

15.06.2020 11:29

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

15 czerwca 2020

Deklaracja dostępności serwisu bip.ops.gieraltowice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej  zobowiązuje się zapewnić dostępność stronyinternetowej bip.ops.gieraltowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowegobip.ops.gieraltowice.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-21

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-21

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stroninternetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lubwyłączeń wymienionych poniżej:

1. Wymagania, które nie zostały spełnione:

a. część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,

b. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępnościcyfrowej

 

2. Wyłączenia:

a. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępnecyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-22. Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisuinternetowego bip.ops.gieraltowice.pl prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:  ElizaStranc-Haberstroh, adres poczty elektronicznej: zastepca@ops.gieraltowice.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4400525. Tą samą drogąmożna składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi nabrak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisuinternetowego bip.ops.gieraltowice lub jego elementu. Można także zażądaćudostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanianiedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który elementserwisu internetowego bip.ops.gieraltowice  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna takżeokreślić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym,kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek Pomocy Społecznejmoże zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdyPodmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępudo informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkichmożliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.Wewnątrz schody, lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeńprzeznaczonych dla interesantów, które znajdują się na I piętrze.Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na piętrze.Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biurowe.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku mieści się winda  z system głośnomówiącym.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętliindukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonychdla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Deklaracja dostępności