Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu bip.ops.gieraltowice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ops.gieraltowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ops.gieraltowice.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-21

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-21

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

1. Wymagania, które nie zostały spełnione:

a. część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,

b. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

2. Wyłączenia:

a. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego ops.gieraltowice.pl prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Katarzyna Czylok, adres poczty elektronicznej: swiadczenia@ops.gieraltowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 301 15 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego ops.gieraltowice lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego ops.gieraltowice chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek Pomocy Społecznej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Wewnątrz schody, lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów, które znajdują się na I piętrze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biurowe.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

W budynku mieści się winda z system głośnomówiącym.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 

Brak pętli indukcyjnej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

15 czerwca 2020

Metryczka:

 

utworzono:

12.06.2020

Administrator

 

opublikowano:

15.06.2020 11:08

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

15.05.2023 19:29

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice