OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

03 grudnia 2015

ZARZĄDZENIE Nr OPS.021.04.2015

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

z dnia 03.12.2015r

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015r  w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Gierałtowicach .

 

Na podstawie art. 33  ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. z 2015r poz. 1515),  art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy ( t.j. z 2014r poz. 1052 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014r  poz. 1202  z późn. zm.)

zarządzam co następuje

§ 1.

1. Ustalam dzień 24 grudnia 2015r ( czwartek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia  2015r2. W dniu 24 grudnia  2015r Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach będzie nieczynny.

 

§ 2.

1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.2. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, w okienku kasowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach oraz poprzez publikację zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej  najpóźniej na 10 dni przed dniem wolnym.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

 

Informacje:

Data publikacji:

03/12/2015

13:05:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

13/02/2018

21:02:16

przez:

Administrator

Zarządzenie w sprawie dodatkowego dnia wolnego