Zapytanie ofertowe OPS.261.4.2018

OPS.261.4.2018

 

                                                              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Gierałtowice

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia dla osób bezdomnych lub osób potrzebujących pomocy - schronienia (dla kobiet i mężczyzn, z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Gierałtowice przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

Kody na podstawie wspólnego słownika zamówień CPV

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 3 części:

Część 1 – udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi

Część 2 – udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni

Część 3 – udzielenie tymczasowego schronienia w ogrzewalni

                                                   

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, tj. udzielenie schronienia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się będzie na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej miejsca siedzące.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 1. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r., przy czym ogrzewalnia od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Termin, miejsce i sposób złożenia ofert - oferty można składać w następujący sposób:
 1. zeskanowaną pocztą elektroniczną na adres: zastepca@ops.gieraltowice.pl przy czym
  w temacie wiadomości należy wpisać „Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni

osobom bezdomnym z terenu Gminy Gierałtowice” lub

 1. drogą pocztową na adres: ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice z dopiskiem „Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni osobom bezdomnym z terenu Gminy Gierałtowice”

w terminie do dnia 19.09.2018 r. do godziny 15.00, na druku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy:  wzór umowy.
 2. Kryteriami oceny ofert są:
 1. cena jednostkowa brutto o znaczeniu 90 %;
 2. odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS w Gierałtowicach o znaczeniu 10 %.
 1. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans (najwięcej) punktów w wyżej wymienionych kryteriach.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:
 1. ocena punktowa w kryterium „cena jednostkowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny jednostkowej brutto za jedną dobę pobytu w schronisku/noclegowni/ogrzewalni jednej osoby bezdomnej - wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

 

                 najniższa cena jednostkowa brutto

C1= ------------------------------------------------------------------------------ x 90 pkt

               cena jednostkowa brutto badanej oferty

 

Ocena wyrażona zostanie w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych;

 

 1. ocena punktowa w kryterium „odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS w Gierałtowicach” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o odległości wyrażonej w pełnych kilometrach od wskazanego w ofercie adresu schroniska/noclegowni/ogrzewalni do siedziby OPS (Gierałtowice, ul Powstańców Śl. 1), wyliczonej z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka), w następujący sposób:

 

Odległość od wskazanego w ofercie adresu schroniska/noclegowni/ogrzewalni do siedziby OPS (Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 1) wyliczona (opcja: trasa krótka)

z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl

Liczba punktów –

C2

do 100 km 10 pkt
powyżej 100 km 0 pk

 

 

 

 1. Całkowita liczba punktów (C), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

           C = C1 + C2

 

 1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części zamówienia ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
  i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone dwie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełniania:
 1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 3. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 5. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
 6. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 • upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
 1. Odpis statutu.
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
  Eliza Stranc-Haberstroh, Tel. 32/4400525,
  zastepca@ops.gieraltowice.pl
 2. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko z usługami opiekuńczymi
 3. wzór umowy - zał. nr 3 – noclegownia
 4. wzór umowy - zał. nr 4 – ogrzewalnia

 

 

Informacje:

Data publikacji:

22/08/2018

21:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

21/08/2018

12:02:16

przez:

Administrator

21 sierpnia 2018

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice