OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

25 lipca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Gierałtowice

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Gierałtowice w oparciu o art. 48a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz. 796 z późn. zm.)

Kody na podstawie wspólnego słownika zamówień CPV

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 5 części:

Część 1 – mężczyźni

Część 2 – kobiety

Część 3 – schronienie z usługami opiekuńczymi

Część 4 – noclegownia

Część 5 - ogrzewalnia

                                                   

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, odległego o nie więcej niż 50 km od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet, odległego o nie więcej niż 50 km od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, odległego o nie więcej niż 50 km od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, tj. udzielenie schronienia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się będzie na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

 

Część 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: noclegownia odległa nie więcej niż o 50 km od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

 

Część 5

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej miejsca siedzące.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: ogrzewalnia odległa nie więcej niż 50 km od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2018r., przy czym ogrzewalnia od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: osobiście, pocztą – ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice lub pocztą elektroniczną: zastepca@ops.gieraltowice.pl, z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia”, w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godziny 13.00, na druku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy:  wzór umowy.
 2. Kryterium oceny ofert: 100 % cena
 3. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełniania:
 1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 3. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 5. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
 6. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 • upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
 1. Odpis statutu.
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
  Eliza Stranc-Haberstroh, Tel. 32/4400525,
  zastepca@ops.gieraltowice.pl
 2. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko dla mężczyzn/kobiet
 3. wzór umowy - zał. nr 3 – schronisko z usługami opiekuńczymi
 4. wzór umowy - zał. nr 4 – noclegownia
 5. wzór umowy - zał. nr 5 – ogrzewalnia

 

Informacje:

Data publikacji:

25/07/2018

08:54:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

25/07/2018

08:54:16

przez:

Administrator

Zapytanie Ofertowe OPS.261.3.2018.