OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

18 lutego 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

ul. Powstańców  Śl.

144-186 Gierałtowice

Tel. 32 301-15-27

kierownik@ops.gieraltowice.pl

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018

(dotyczy wykonania strony internetowej , bip oraz aktualizację treści)    

    

I.  NABYWCA

Urząd Gminy Gierałtowiceul. Ks. Roboty 4844-186 GierałtowiceNIP 969-190-69-09

 

 II . ODBIORCA

Ośrodek Pomocy Społecznejw Gierałtowicachul. Powstańców  Śl. 1 44-186 Gierałtowice

 

 III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej.

 

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

• Strona zbudowana w taki sposób, aby była zgodna ze standardami panującymi w Internecie oraz ze standardami Światowej Organizacji W3C

• Poprawne wyświetlanie witryny w systemach operacyjnych Windows, MacOS, Linux.

• Poprawne wyświetlanie witryny w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

• Stworzenie wersji dopasowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

• Zgodność witryn ze standardem WCAG 2.0.

• Stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS).

• Struktura witryny przyjazna dla użytkowników, zgodna z istniejącymi trendami w sieci Internet utworzona w  oparciu o dostarczone materiały,

• Podział treści zawartych w serwisie na różne działy, jak np. aktualności, ogłoszenia, itp. , które można będzie dzielić na dodatkowe podstrony.

• Stworzenie różnych systemów nawigacji, które będzie można modyfikować za pomocą systemu zarządzania treścią.

 

System zarządzania treścią (CMS)

• Dostęp do systemu wyłącznie po zalogowaniu.

• Tworzenie treści za pomocą edytorów WYSIWYG i HTML.

• Edytor WYSIWYG pozwalający na dodawanie obrazów, hiperłączy, tabel wewnątrz treści artykułów.

• Dodawanie galerii zdjęć do artykułów.

• Dodawanie dowolnych plików jako załączników do artykułów. Możliwość uploadu wielu plików na raz.

• Możliwość przenoszenia artykułów między działami i podstronami.

• Modyfikowanie struktury strony i elementów nawigacji (np. dodawanie lub usuwanie elementów menu, tworzenie i usuwanie działów i podstron)

 

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 06.04.2018r

 

 V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać:

-        datę sporządzenia,

-        adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,

 

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kierownik@ops.gieraltowice.pl do dnia 02.02.2018 do godz. 9:00 wraz z załączonym skanem podpisanego oświadczenia.

2.       Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.02.2018 o  wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy informować telefonicznie.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją  ofertę.

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gieraltowice.naszops.pl

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.       Cena 100 %

 

VIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem  poczty elektronicznej  bądź telefonicznie .

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kałuża  pod numerem telefonu 32  301-15-27  oraz adres email: kierownik@ops.gieraltowice.pl

 

[Załącznik nr 1 - formularz ofertowy docx]

[Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf]

 

[Załącznik nr 2 - oświadczenie docx]

[Załącznik nr 2 - oświadczenie pdf]

 

Informacje:

Data publikacji:

22/01/2018

14:55:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

22/01/2018

14:57:16

przez:

Administrator

Zapytanie ofertowe