OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

01 kwietnia 2015

UCHWAŁA NR VII/47/15

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 31 marca 2015r

 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i, art.36 ust.2 lit.i, art. 97 ust. 5 , art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 163)

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

 

§ 1

 

 Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , udzielających schronienia osobom bezdomnym.

 

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ośrodek wsparcia – to noclegownie, hostele, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych i  pozbawionych  schronienia  oraz osób,   które  ze  względu   na  wiek,  chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej  opieki i pomocy  w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych.

2) opłata – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia.

3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, określony w decyzji administracyjnej.

 

§ 3

1. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:


 

Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego

(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 

Odpłatność ( w % ) średniego dobowego kosztu  utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia

 

powyżej 100% - 140%

40%

powyżej 140% - 160%

60%

powyżej 160% - 180%

80%

powyżej 180%

100%

 

 

2. Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej nie przekracza    kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

3. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.

4. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca  kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

 

§ 4

 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt  w ośrodku wsparcia może zostać zwolniona z części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby  uprawnionej lub pracownika socjalnego.

 

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gierałtowice oraz  Kierownikowi  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

 

[Pobierz doc]

[Pobierz pdf]

 

 

 

Informacje:

Data publikacji:

02/04/2015

11:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

13/02/2018

21:02:16

przez:

Administrator

Uchwała nr VII/47/15