OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

04 marca 2015

UCHWAŁA Nr VI/40/15

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 3 marca 2015r

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2015-2017

 

 

Na podstawie:                                                                                                                                   

-   art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z

    2013 r.  poz. 594  z późniejszymi zmianami),                                                                                                                                                      

-   art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

    zastępczej (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 135 z późniejszymi zmianami).  

 

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

 

§1.

Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice

 

§3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[Pobierz doc]

[Pobierz pdf]

 

 

Informacje:

Data publikacji:

05/03/2015

11:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

13/02/2018

21:02:16

przez:

Administrator

Uchwała nr VI/40/15