OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

28 lutego 2019

PROTOKÓŁ

z dnia 25 lutego 2019 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 8 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt
wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje” .

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

Informacje:

Data publikacji:

28/02/2019

15:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

12/02/2019

16:02:16

przez:

Administrator

Protokół z dnia 25 lutego 2019r.