Protokół z dnia 18 sierpnia 2023 r.

PROTOKÓŁ

z dnia 18 sierpnia  2023 r.

 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 8 sierpnia  2023 r. do 16  sierpnia  2023 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

18 sierpnia 2023

Metryczka:

 

utworzono:

17.08.2023

Administrator

 

opublikowano:

18.08.2023 18:18

Administrator

 

zmodyfikowano:

18.08.2023 21:09

Administrator

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice