Protokół z dnia 04 grudnia 2023r

PROTOKÓŁ

z dnia 04 grudnia 2023r r.

 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie przyjęcia  gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 24 listopada  2023 r. do 01 grudnia  2023 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  przyjęcia  gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

04 grudnia 2023

Metryczka:

 

utworzono:

04.12.2023

Administrator

 

opublikowano:

04.12.2023 11:28

Administrator

 

zmodyfikowano:

04.12.2023 12:09

Administrator

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice