OPS.261.9.2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Gierałtowice

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia dla osób bezdomnych lub osób potrzebujących pomocy - schronienia (dla kobiet i mężczyzn, z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Gierałtowice przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku  z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

Kody na podstawie wspólnego słownika zamówień CPV

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 5 części:

Część 1 – udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z 1 ciepłym posiłkiem

Część 2 – udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet z 1 ciepłym posiłkiem

Część 3 – udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi (kobiety i mężczyźni) z 1 ciepłym posiłkiem

Część 4 – udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni (kobiety i mężczyźni)

Część 5 - udzielenie tymczasowego schronienia w ogrzewalni (kobiety i mężczyźni)

                                               

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z 1 ciepłym posiłkiem, tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet z 1 ciepłym posiłkiem, tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z wyżywieniem dla osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi z 1 ciepłym posiłkiem, tj. udzielenie schronienia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 

Część 5

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej miejsca siedzące.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 3. Termin, miejsce i sposób złożenia ofert - oferty można składać w następujący sposób:

zeskanowaną pocztą elektroniczną na adres: zastepca@ops.gieraltowice.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gierałtowice – zadanie nr ….”

lub

osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres: ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice z dopiskiem „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gierałtowice – zadanie nr ….”

w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 12.00, na druku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy:  wzór umowy.
 2. Kryteriami oceny ofert są:
 1. cena jednostkowa brutto o znaczeniu 90 %;
 2. odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS w Gierałtowicach o znaczeniu 10 %.

          1. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans (najwięcej) punktów w wyżej wymienionych kryteriach.

          2. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:

               1). ocena punktowa w kryterium „cena jednostkowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny jednostkowej brutto za jedną dobę pobytu w schronisku/noclegowni/ogrzewalni jednej osoby bezdomnej - wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

 

najniższa cena jednostkowa brutto

C1= ------------------------------------------------------------------------------ x 90 pkt

         cena jednostkowa brutto badanej oferty

 

Ocena wyrażona zostanie w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych;

 

                2). ocena punktowa w kryterium „odległość od miejsca schronienia do siedziby OPS w Gierałtowicach” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie:

 

Odległość od wskazanego w ofercie adresu schroniska/noclegowni/ogrzewalni do siedziby OPS

Liczba punktów –

C2

do 50 km

10 pkt

powyżej 50 km

0 pkt

 

                3). Całkowita liczba punktów (C), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

C = C1 + C2

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełniania:
 1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 3. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
 4. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 • upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
 1. Odpis statutu.
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
  Eliza Stranc-Haberstroh, Tel. 32/4400525,
  zastepca@ops.gieraltowice.pl
 2. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko dla kobiet/mężczyzn
 3. wzór umowy - zał. nr 3 – schronisko z usługami opiekuńczymi
 4. wzór umowy - zał. nr 4 – noclegownia
 5. wzór umowy - zał. nr 5– ogrzewalnia

 

Informacje:

Data publikacji:

05/12/2018

20:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

06/12/2018

08:02:16

przez:

Administrator

06 grudnia 2018

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice