OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

29 sierpnia 2018

OPS.261.5.2018

                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zaprasza do złożenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Gierałtowice.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Kod CPV: 85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, CPV: 85312100-0 – usługi opieki dziennej

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  w tym zwłaszcza:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

 • dbałość o higienę i wygląd,

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

 • korzystanie z usług różnych instytucji,

 1. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 1. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

 1. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

 1. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

 1. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych,

 2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1510, z późn. zm.:

 1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

 2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

 1. pomoc mieszkaniowa, w tym:

 1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

 2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

 3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 882, z późn. zm.).

 2. Oferent po podpisaniu umowy (w dalszej treści zwany Wykonawcą) będzie świadczył usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę ze strony podopiecznego. Możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną.

 3. Ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy, Zamawiający nie może określić dokładnie liczby godzin w czasie trwania umowy.

 4. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków:

 1. wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru,

 2. wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia
  w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – potwierdzą i udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat zamówienia polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi),

 3. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności

 1. Kryteria oceny ofert:  najniższa cena za 1 godzinę usługi – 100%. W cenę 1 godziny usługi należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia usług.

 2. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej dziecka i usprawniania

zaburzonych funkcji organizmu.

 1. Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa,

pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 1. posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w §3 ust. 1 wyż. cyt. rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu

pracy w jednostkach, o których mowa w §3 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 1. posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

 2. kształtowania nawyków celowej aktywności,

 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2018r

 2. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: osobiście, pocztą – ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice lub pocztą elektroniczną: zastepca@ops.gieraltowice.pl, z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godziny 13.00, na druku zgodnym z Załącznikiem do niniejszego zapytania.

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
  Eliza Stranc-Haberstroh, Tel. 32/4400525,
  zastepca@ops.gieraltowice.pl

 2. Załącznik do zapytania ofertowego:

 1. formularz ofertowy

 

Informacje:

Data publikacji:

29/08/2018

18:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

29/08/2018

19:02:16

przez:

Administrator

OPS.261.5.2018 Zapytanie ofertowe.