Nabór na stanowisko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

ogłasza nabór  na stanowisko  

inspektora ds. świadczenia wychowawczego ( 500+)   -1 etat

zatrudnienie na zastępstwo  od maja 2019r

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

ul. Powstańców Śl. 1

44-186 Gierałtowice

Tel./fax 32 301 15 27

 

Przedmiot naboru:

1.Stanowisko inspektor ds. świadczeń wychowawczych ( na okres nieobecności pracownika umowa na zastępstwo)
2.Wymiar czasu pracy: 1 etat
3.Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
4.Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2019 r.

5. Wymagania niezbędne:

 • Preferowane wykształcenie wyższe lub minimum średnie
 • Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 •  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie podstawowym,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word),
 • umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

6. Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 • znajomość zagadnień administracyjnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, kreatywność, sumienność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych w tym również metryczki,
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego,
 3. Prowadzenie postępowań w windykacyjnych dot. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 4. Prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie świadczenia wychowawczego,
 5. Prowadzenie rejestru spraw odnośnie świadczeń wychowawczych,
 6. Opracowywanie decyzji , postanowień oraz wszelkich innych pism w sprawach dotyczących  świadczenia wychowawczego,
 7. Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń wychowawczych do systemu informatycznego,
 8. Comiesięczna weryfikacja i sporządzanie list wypłat oraz przelewów świadczeń wychowawczych
 9. Sporządzanie sprawozdań w sprawach świadczenia wychowawczego z wykorzystaniem systemu CAS ,
 10. Sporządzanie zapotrzebowań w zakresie świadczenia wychowawczego  
 11. Opracowanie analiz i propozycji do projektów budżetu w zakresie powierzonych spraw,
 12. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
 13. Współpraca z innymi pracownikami działu ,
 14. Współpraca w zakresie prowadzenia składnicy akt Ośrodka ,
 15. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Kierownika Ośrodka
   

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny.
2) życiorys zawodowy ( CV).
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) kserokopie świadectw pracy.
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny w Ośrodku.
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze; w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 do oferty pracy).

 

Uwaga – dokumenty - kopie należy podpisać własnoręcznym podpisem. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.
 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I parterze budynku. W budynku znajduje się winda. W trakcie pracy będzie konieczne manualne korzystanie z urządzeń technicznych (komputer, telefon, ksero, fax, itp.).


Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo nieobecnego pracownika.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 26 kwietnia 2019r. do godziny 13:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach kierownik@ops.gieraltowice.pl  (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ”.
 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej , na stronie internetowej Ośrodka  www.bip.ops.gieraltowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl
 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach   zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres 10 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  32 3011527

 

Kierownik

    Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Gierałtowicach

Agnieszka Kałuża

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacje:

Data publikacji:

28/03/2019

15:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

28/03/2019

19:02:16

przez:

Administrator

28 marca 2019

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice