Nabór na stanowisko zastępcy kierownika OPS.

KIEROWNIK  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW GIERAŁTOWICACH 

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: 

Zastępca Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne: Zastępcą Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach może być osoba, która:

1. Jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Ma nieposzlakowaną opinię.

5. Jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku zastępcy dyrektora.

6. Posiada wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy kierownika.

7. Posiada ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.).8. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy letni staż pracy w pomocy społecznej.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o dodatkach energetycznych, ustawy o systemie oświaty.

2. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

3. Biegła umiejętność obsługi komputera.

4. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. nadzór nad wykonywaniem działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy  o pomocy społecznej oraz innych ustaw przez podległe komórki organizacyjne Ośrodka,

2. współudział w przygotowywaniu propozycji do projektu budżetu Ośrodka w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,

3. realizacja zadań wynikających z przyjętego budżetu Ośrodka,

4. koordynowanie współpracy podległych komórek organizacyjnych,

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz na rzecz dzieci  i rodzin, a także prowadzącymi pracę socjalną,

6. sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy  oraz regulaminów i zarządzeń Kierownika w zakresie swoich kompetencji,

7. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej w czasie nieobecności Kierownika na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Gierałtowice,

8. podpisywanie w zastępstwie Kierownika, sprawozdań oraz pism wychodzących na zewnątrz Ośrodka,

9. poradnictwo i udzielanie informacji klientom w zakresie dostępu do uprawnień i dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

10. prowadzenia   postępowań   i   wydawania   decyzji   administracyjnych   w   sprawach   dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

11. realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych  w formie pieniężnej,

12. planowanie, podział i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe i energetyczne  oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

13. poradnictwo i udzielanie informacji klientom w zakresie dostępu do uprawnień i stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,

14. prowadzenia   postępowań   i   wydawania   decyzji   administracyjnych   w   sprawach   stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,

15. realizacji  stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych   w formie pieniężnej lub niepieniężnej,

16. planowanie, podział i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na stypendia socjalne i zasiłki szkolne  oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

17. terminowe sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, zatrudnienie, dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia),

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

10. Zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy.

 

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach , ul. Powstańców Śl. 1 , w pok. Nr 8 osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.” w terminie do dnia 24 stycznia 2018 . do godziny 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu).

 

Rozmowa kwalifikacyjna:Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 stycznia  2018r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www.gieraltowice.pl oraz ww.gieraltowice.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

Jeden z wymaganych dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź. zm. )”.

 

Inne informacje:

1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

2. Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 

 32/3011527

Mgr Agnieszka Kałuża

Kierownik  Ośrodka PomocySpołecznej w  Gierałtowicach

 

Informacje:

Data publikacji:

19/18/2015

09:45:01

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

13/02/2018

21:02:16

przez:

Administrator

19 sierpnia 2015

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice