OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

08 lipca 2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIERAŁTOWICACH

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia )

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: od zaraz

Wymagania niezbędne:
1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
c) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej           do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1508  ze zm.)
2. obywatelstwo polskie;
3. nieposzlakowana opinia;
4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych;
8. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
9. prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych

Wymagania dodatkowe:

  1. praca w programie komputerowym HELIOS;

  2. umiejętność skutecznego komunikowania się;

4) umiejętność pracy zespołowej;

5) umiejętność organizowania pracy własnej;

6) samodzielność, zaangażowanie;

7) dyspozycyjność;

8) odporność na sytuacje stresowe;

9) mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

 

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku pracownika socjalnego :
1. świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków;
2. rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
3. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;
4. udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy;
5 współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;
6. prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;

7. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
8. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny

9. diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
10. opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach;
11. udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny;

12. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt ;
13. obsługa programu komputerowego „HELIOS”;
14. uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;
15. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
16. realizowanie zadań w ramach projektów systemowych.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys - curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
10. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r poz. 1000)oraz ustawą z dnia 21 listopada2008r o  pracownikach samorządowych  ( Dz. U z 2018 poz. 1260 )”

 

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gierałtowicach

 ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice , w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”

w terminie do 16.07.2019r. do godz. 13:00

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik OPS w Gierałtowicach  – tel. (32) 301-15-27  lub osobiście w Ośrodku.

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I parterze budynku. W budynku znajduje się winda. W trakcie pracy będzie konieczne manualne korzystanie z urządzeń technicznych (komputer, telefon, ksero, fax, itp.).

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo nieobecnego pracownika.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, iż:

1) Administratorem Pana/Pani  danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 44-186 Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 1. Z administratorem można kontaktować się mailowo : kierownik@ops.gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod.ops@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

  1. 1 art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. 2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3.  3 art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Kierownik OPS Gierałtowice

                                                                                                   /-/   Agnieszka Kałuża
 

Data publikacji:

05/07/2019

11:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

08/07/2018

13:02:16

przez:

Administrator

Domyślny tytuł artykułu.